#romney got him. #savebigbird #obama2012 #president #elections #obama #bigbird #sesame street #holiday #voteobama #vote #vote2012 (Taken with Instagram)

#romney got him. #savebigbird #obama2012 #president #elections #obama #bigbird #sesame street #holiday #voteobama #vote #vote2012 (Taken with Instagram)